Nhà em ở lưng đồi Cầu Đất một sớm mai #ghiendalat #pytran

Tẹt Lẹt Zone!

Nhà em ở lưng đồi Cầu Đất một sớm mai #ghiendalat #pytran

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Nhà em ở lưng đồi Cầu Đất một sớm mai #ghiendalat #pytran đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/nha-em-o-lung-doi-cau-dat-mot-som-mai-ghiendalat-pytran-2/