Ở trong hội đã có bác nào dùng qua loại này chưa? Mình xin riview với, mình đang phân vân giữa 2 cái

203410
Ở trong hội đã có bác nào dùng qua loại này chưa?
Mình xin riview với, mình đang phân vân giữa 2 cáiÀ ra Thế