OH GOD PLEASE NO!

Tẹt Lẹt Zone!

337 points, 31 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết OH GOD PLEASE NO!!! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/oh-god-please-no/