Ohhhh daaaaamn

Tẹt Lẹt Zone!

Tags: morgan freeman

1294 points, 55 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Ohhhh daaaaamn đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/ohhhh-daaaaamn/