#ReviewHaNoi Bà Thêm h.ẹ.n e mai xưởng l.à.m bánh Gato Bơ nên e m.ở od t6 (25/12) e t.r.ả đây ace uiii 😛 Ngoài ra thì Cam vẫn c

173303
#ReviewHaNoi
Bà Thêm h.ẹ.n e mai xưởng l.à.m bánh Gato Bơ nên e m.ở od t6 (25/12) e t.r.ả đây ace uiii :stuck_out_tongue: Ngoài ra thì Cam vẫn c.ó như bthg nhé ah :heart:
Gato Cam #60k/c (mua từ 3c #55k/c) :tangerine:
Gato Bơ #65k/c (mua từ 3c #60k/c) :avocado:
Contact SellerÀ ra Thế