[Sưu tầm] Clip Hài VL chỉ mang tính giải trí, tuột cho bằng hết

:stuck_out_tongue_winking_eye: phải tin rằng mình có thể bay

Cũng may vẫn còn một cái khác bên trong