[Sưu tầm] Góc khoa học 🧬 đời sống của Dr. VL

Khi người Nhật đốt pháo bông

Rất dễ hình dung thế nào là môi trường vi khí hậu với mô phỏng này

Cách mà người ta đan lưới thép B40 thường dùng ở xứ mình