Sao mày cười một mình

177578
Sao mày cười một mình vậy?
Não tôi:
À ra Thế