Sapa có lạnh lắm ko hả các bác 😭 E cũng đi sapa mấy lần rồi nhưng chưa đi mùa này bao giờ 🤣🤣🤣

168814

Sapa có lạnh lắm ko hả các bác :sob:
E cũng đi sapa mấy lần rồi nhưng chưa đi mùa này bao giờ :rofl::rofl::rofl:


À ra Thế