Skooma dealer

Tẹt Lẹt Zone!

skooma dealer.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết skooma dealer. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/skooma-dealer/