Thương lắm Quảng Trị ơi 😞

Tẹt Lẹt Zone!

Thương lắm Quảng Trị ơi 😞

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Thương lắm Quảng Trị ơi 😞 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/thuong-lam-quang-tri-oi-%f0%9f%98%9e/