Thái Lan quay trở lại yêu cầu ca'ch Iy bắt buộc 14 ngày... với tất cả trường hợp nhập cảnh. Không còn vụ 7 ngày/ 10 ngày/ đã chi

228944
Thái Lan quay trở lại yêu cầu ca’ch Iy bắt buộc 14 ngày… với tất cả trường hợp nhập cảnh. Không còn vụ 7 ngày/ 10 ngày/ đã chi’ch v/c hay chưa chi’ch… Áp dụng từ 1/5 này :cold_face::cold_face:

À ra Thế