That sounds about right!

Tẹt Lẹt Zone!

Tags: life

1239 points, 46 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết That sounds about right! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/that-sounds-about-right/