Thấy mọi người đi Đà Lạt mà hay check-in Dallas 🤷🏻‍♀️ Lên google tra thử thì Đà Lạt với Dallas là hai nơi khác nhau😞

201231
Thấy mọi người đi Đà Lạt
mà hay check-in Dallas :woman_shrugging:t2:
Lên google tra thử thì Đà Lạt với Dallas là hai nơi khác nhau😞À ra Thế