Thế a có thấy ai nhả cao su ra rồi nhặt lên nhai lại không :)

173539
Thế a có thấy ai nhả cao su ra rồi nhặt lên nhai lại không :slightly_smiling_face:

À ra Thế