TO THE RESCUE

Tẹt Lẹt Zone!

436 points, 38 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết TO THE RESCUE đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/17/to-the-rescue/