😁😁

Tẹt Lẹt Zone!

😁😁

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết 😁😁 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/%f0%9f%98%81%f0%9f%98%81/