Torton the Nibbler

Tẹt Lẹt Zone!

491 points, 16 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Torton the Nibbler đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/torton-the-nibbler/