Trồng mấy chậu hành mà ăn đuối luôn ạ, Hành hoa, hành ba chài, hoa hành, hành tướt lá, hành nhổ bụi

203142
Trồng mấy chậu hành mà ăn đuối luôn ạ, Hành hoa, hành ba chài, hoa hành, hành tướt lá, hành nhổ bụi.


À ra Thế