Trồng ớt ăn lá mà trái bao la, “ tao bao mài luôn á ruồi zàng”

225905
Trồng ớt ăn lá mà trái bao la, “ tao bao mài luôn á ruồi zàng”À ra Thế