Trước h mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ hơn mình cả...Cho đến khi gặp anh ngiu nhỏ hơn tui 3 tuổi này. Mình 2001 cò

227677
Trước h mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ hơn mình cả…Cho đến khi gặp anh ngiu nhỏ hơn tui 3 tuổi này.
Mình 2001 còn ngiu 2004 chuyện tưởng không thể nào…Nhưng lại rất đáng yêu :heart::woman_farmer:t2::crazy_face:


À ra Thế