Tuyến trùng rễ. Sùi lên tận mặt rồi 😅😂

249980
Tuyến trùng rễ. Sùi lên tận mặt rồi :sweat_smile::joy:À ra Thế