Ủa dạ hông phải đâu anh, chắc đó trái cà chua á anh! 🙂

233442
Ủa dạ hông phải đâu anh, chắc đó trái cà chua á anh! :slightly_smiling_face:


À ra Thế