Ủa parabol mà? Cre: Trại tâm thần đa ngôn ngữ

229356
Ủa parabol mà?
Cre: Trại tâm thần đa ngôn ngữ

À ra Thế