Ước gì chọn CHỒNG cũng có nhiệm kỳ 5 năm, hết nhiệm kỳ có thể sáng suốt lựa chọn người khác tốt hơn 🥲 #onvtb

237214
Ước gì chọn CHỒNG cũng có nhiệm kỳ 5 năm, hết nhiệm kỳ có thể sáng suốt lựa chọn người khác tốt hơn 🥲
#onvtb


À ra Thế