Vẫn còn may mắn lắm :((

Tẹt Lẹt Zone!

Vẫn còn may mắn lắm :((

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Vẫn còn may mắn lắm :(( đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/van-con-may-man-lam-2/