Vẫn là đứa @ thứ nhất 🤣

156448

Vẫn là đứa @ thứ nhất :rofl:


À ra Thế