Vì ba mẹ rất nghiện Đà Lạt nên em bé 20m đã đi Đà Lạt 6 lần 🥰 #Ghiềnđàlạt

180969
Vì ba mẹ rất nghiện Đà Lạt nên em bé 20m đã đi Đà Lạt 6 lần :smiling_face_with_three_hearts:
#Ghiềnđàlạt

À ra Thế