Voi chín ngà 🐘 Gà chín cựa 🐓 Ngựa... vừa vừa thôi mấy condi ơi 😶 Ngày gì mà lướt fb toàn thấy tỏ tình với cả 2 vạch lắm thế. Quạ

220942
Voi chín ngà :elephant:
Gà chín cựa :rooster:
Ngựa… vừa vừa thôi mấy condi ơi :no_mouth:
Ngày gì mà lướt fb toàn thấy tỏ tình với cả 2 vạch lắm thế. Quạu á =))


À ra Thế