Worlds Greatest Photographer

Tẹt Lẹt Zone!

1331 points, 47 comments.

Tẹt lẹt thì cũng chỉ là À ra Thế

Bài viết Worlds Greatest Photographer đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tẹt Lẹt Zone. Cho dù Tẹt lẹt thì cũng chỉ là... À ra Thế!


This is a companion discussion topic for the original entry at https://tetlet.com/2020/10/18/worlds-greatest-photographer/