Xin phép tag nhẹ mày vô, dạy bao nhiêu lần mà chụp xấu vẫn xấu 🤦‍♀️🤦‍♀️ Cre: on pics #ghiendalat

233032
Xin phép tag nhẹ mày vô, dạy bao nhiêu lần mà chụp xấu vẫn xấu :woman_facepalming::woman_facepalming:
Cre: on pics
#ghiendalat

À ra Thế